Skip to content

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad

7 miesięcy ago

486 words

Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać leczenie z lub bez cetuksymabu. Randomizacja była przeprowadzana centralnie techniką minimalizacji z warstwowaniem według poziomu dehydrogenazy mleczanowej w surowicy (prawidłowy lub nieprawidłowy, zgodnie z wartościami granicznymi dla poszczególnych ośrodków), poprzedniej chemioterapii adiuwantowej (tak lub nie), liczby dotkniętych narządów (jeden lub więcej niż jeden) i centrum leczenia. Badanie zostało zatwierdzone przez Komitet ds. Badań Powiązanych z Ludźmi Arnhem-Nijmegen oraz lokalne komisje ds. Przeglądu instytucjonalnego. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo oceniał wszystkie poważne zdarzenia niepożądane. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę przed przystąpieniem do badania. Bevacizumab został przekazany przez Roche, a cetuksymab został przekazany przez Merck Serono. Sponsorzy badania zostali poinformowani o wynikach badania, ale nie przyczynili się do żadnej fazy projektu badania; gromadzenie, analiza i interpretacja danych; lub napisanie manuskryptu.
Leczenie i testowanie
Leczenie dla grupy kapecytabiny-bewacizumabu (CB) składało się z 1000 mg kapecytabiny na metr kwadratowy powierzchni ciała, podawanej doustnie dwa razy dziennie w dniach do 14; 130 mg oksaliplatyny na metr kwadratowy, podawane dożylnie w 1. dniu; i 7,5 mg bevacizumabu na kilogram masy ciała, podawanego dożylnie w dniu 1. Leczenie dla grupy kapecytabiny-bewacizumabu-cetuksymabu (CBC) składało się z tego samego schematu kapecytabiny, oksaliplatyny i bewacizumabu plus 400 mg cetuksymabu na metr kwadratowy, podawano dożylnie pierwszego dnia pierwszego cyklu leczenia, a następnie 250 mg cetuksymabu na metr kwadratowy podawanego co tydzień. Wszystkie cykle leczenia podawano co 3 tygodnie. W obu grupach leczenia oksaliplatynę podawano przez maksymalnie sześć cykli, aby zapobiec ciężkiej neurotoksyczności czuciowej obwodowej, a w cyklu 7 dawka kapecytabiny zwiększono do 1250 mg na metr kwadratowy.
Działania niepożądane zostały ocenione zgodnie z Common Cancer Criteria National Cancer Institute, wersja 3.0. Zmniejszenie dawki z powodu zdarzeń niepożądanych przeprowadzono dla każdego środka, jak określono w protokole badania. Niepożądany efekt skórny związany z cetuksymabem został zdefiniowany jako każdy niekorzystny efekt skórny, z wyjątkiem zespołu dłoniowo-podeszwowego. Dokonano centralnego przeglądu wykresów wszystkich pacjentów, którzy zmarli w ciągu 30 dni po ostatnim podaniu badanych leków, a których śmierci towarzyszyło jakiekolwiek inne zdarzenie niż progresja choroby, niezależnie od zgłaszanej przyczyny. Wyniki przeglądu centralnego zostały przekazane niezależnemu komitetowi ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa do oceny końcowej. Opublikowano tymczasową analizę bezpieczeństwa u pierwszych 400 pacjentów.10
Odpowiedź nowotworu była oceniana przez lokalnych badaczy co 9 tygodni za pomocą komputerowych tomograficznych skanów, zgodnie z Kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (RECIST) .11 Ogólny odsetek odpowiedzi określono jako odsetek wszystkich odpowiedzi, w tym pełne i częściowe. odpowiedzi. Kontrolę choroby zdefiniowano jako odpowiedź całkowitą, odpowiedź częściową lub chorobę stabilną jako najlepszą odpowiedź. Leczenie kontynuowano do wystąpienia progresji choroby, śmierci lub niedopuszczalnego zdarzenia niepożądanego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
[patrz też: nfz białystok sanatorium, proste przepisy kulinarne, dieta kopenhadzka jadlospis ]

0 thoughts on “Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad”

Powiązane tematy z artykułem: dieta kopenhadzka jadlospis nfz białystok sanatorium proste przepisy kulinarne