Skip to content

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym cd

3 miesiące ago

518 words

Pacjenci, których leczenie przerwano z powodów innych niż progresja choroby, oceniano pod kątem odpowiedzi co 3 miesiące. Względną intensywność dawki określono jako stosunek podawanej dawki do planowanej dawki. Jakość życia została oceniona w kwestionariuszu Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Kwestionariusza Jakości Życia Raka na początku badania w ciągu 2 tygodni przed randomizacją, a następnie co 9 tygodni aż do zakończenia leczenia. Utrwalone w formalinie, zatopione w parafinie materiały nowotworowe zostały pobrane od pacjentów, dla których dostępna była resekcja pierwotnej tkanki nowotworowej. DNA zostało wyekstrahowane z tkanki nowotworowej w celu analizy mutacji genu KRAS (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu).
Ekspresję EGFR określono za pomocą testu immunohistochemicznego na mikromacierzach tkankowych przy użyciu zestawu EGFR pharmDx Kit (Dako) zgodnie z instrukcjami producenta. Powervision (Immunologic) został użyty jako metoda wizualizacji. Zgodnie z wytycznymi zestawu pharmDx, nowotwory wykazujące więcej niż 1% błoniastych komórek barwionych EGFR uznano za pozytywne.
Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od progresji, które zdefiniowano jako przedział czasu od daty randomizacji do daty progresji choroby, śmierci lub ostatniej obserwacji, w zależności od tego, co wystąpiło wcześniej. Oszacowano, że przy 540 zdarzeniach (progresja lub śmierć) dwustronny test logarytmiczny na poziomie istotności 5% będzie miał moc 80%, aby wykryć różnicę w medianie przeżycia bez progresji od 11 do 14 miesięcy (współczynnik ryzyka 0,79). Przy założeniu wzrostu i 36-miesięcznego okresu obserwacji planowaliśmy uwzględnić w badaniu około 750 pacjentów. Drugorzędowymi punktami końcowymi były całkowite przeżycie, bezpieczeństwo, szybkość odpowiedzi, jakość życia oraz wpływ statusu mutacji KRAS i ekspresji EGFR w próbkach nowotworu na wynik. Pacjenci niekwalifikujący się lub pacjenci, którzy cofnęli świadomą zgodę, zostali wykluczeni ze wszystkich analiz. Dane od kwalifikujących się pacjentów analizowano zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, a pacjenci ci pozostawali w obserwacji, aż do wystąpienia progresji choroby. Dane od pacjentów, którzy żyli bez nawrotu w czasie analizy, zostały ocenzurowane. Krzywe przeżycia wolne od progresji i całkowite przeżycie zostały oszacowane metodą Kaplana-Meiera i porównane za pomocą testu log-rank. Przeprowadziliśmy analizę wieloczynnikową przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa z grupą leczoną, poziomem dehydrogenazy mleczanowej w surowicy, liczbą dotkniętych narządów i poprzednią chemioterapią adjuwantową jako współzmienne.
Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie byli oceniani pod kątem zdarzeń niepożądanych, a pacjenci, którzy ukończyli co najmniej trzy cykle, byli oceniani pod kątem odpowiedzi. Najgorszy stopień zdarzenia niepożądanego porównano między grupami leczonymi za pomocą testu chi-kwadrat. Korelacja między niekorzystnymi skutkami skórnymi i przeżyciem związanymi z cetuksymabem została oceniona w analizie typu przełomowego. Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie zostali zgrupowani zgodnie z najgorszym stopniem szkodliwego działania skórnego związanego z cetuksymabem zgłoszonego podczas pierwszych sześciu cykli. Test sumy rang Wilcoxona został wykorzystany do wykrycia statystycznie istotnych różnic między grupami leczenia w zmianie średniej oceny jakości życia
[patrz też: ginekolog po angielsku, objaw kussmaula, allegro moje allegro ]

0 thoughts on “Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym cd”

Powiązane tematy z artykułem: allegro moje allegro ginekolog po angielsku objaw kussmaula