Skip to content

Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej we wczesnym bezobjawowym zakażeniu HIV ad 6

2 miesiące ago

163 words

Studiuj punkty końcowe Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i wtórne punkty końcowe. Rysunek 2. Rysunek 2. Pierwotne i wtórne końcowe punkty. Wykazywane są wartości Kaplana-Meiera skumulowanego odsetka pacjentów ze złożonym pierwszorzędowym punktem końcowym (poważne lub związane z AIDS poważne zdarzenia niezwiązane z AIDS, w tym zgonu) w dwóch grupach badawczych (panel A).

Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej we wczesnym bezobjawowym zakażeniu HIV ad 5

2 miesiące ago

464 words

Zastosowanie terapii antyretrowirusowej, poziomów RNA wirusa HIV i liczby CD4 + Od 26 maja 2015 r. Rozpoczęto leczenie przeciwretrowirusowe u 98% pacjentów w grupie leczenia o natychmiastowej inicjacji oraz u 48% pacjentów w grupie z odroczoną inicjacją. Mediana liczby CD4 + w momencie rozpoczęcia terapii przeciwretrowirusowej w grupie z odroczoną inicjacją wynosiła 408 komórek na…

Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej we wczesnym bezobjawowym zakażeniu HIV czesc 4

2 miesiące ago

504 words

27 maja 2015 r. Kierownicy zespołów badawczych i NIAID powiadomili badaczy i pacjentów o wynikach. Analiza statystyczna Porównaliśmy dwie grupy badane zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Zastosowaliśmy metody time-to-event, w tym krzywe przeżywalności Kaplana-Meiera i modele proporcjonalnego hazardu Coxa, w celu porównania dwóch grup pod kątem pierwszorzędowego punktu końcowego, dwóch głównych składników, zgonu z jakiejkolwiek…

Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej we wczesnym bezobjawowym zakażeniu HIV cd

2 miesiące ago

516 words

Chłoniak Hodgkina był również liczony jako poważne zdarzenie związane z AIDS. Drugim elementem było jakiekolwiek poważne zdarzenie niezwiązane z AIDS, w tym zgon z przyczyn innych niż AIDS. Poważne zdarzenia niezwiązane z AIDS obejmowały następujące schorzenia: chorobę sercowo-naczyniową (zawał mięśnia sercowego, udar lub rewaskularyzację wieńcową) lub zgon z powodu choroby sercowo-naczyniowej, schyłkową niewydolność nerek (rozpoczęcie…

Wady naprawy DNA i Olaparib w przerzutowym raku prostaty cd

2 miesiące ago

488 words

Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały przeżycie wolne od progresji radiologicznej (zdefiniowane jako czas do pierwszego dowodu dwóch nowych zmian na skanie kości plus dwie dodatkowe zmiany w skanie potwierdzającym, zgodnie z kryteriami PCWG2, progresja według RECIST, wersja 1.1; śmierć), przeżycie wolne od progresji, przeżycie całkowite, czas do progresji PSA (25% wzrost poziomu PSA), odsetek pacjentów z…

Wady naprawy DNA i Olaparib w przerzutowym raku prostaty ad

2 miesiące ago

534 words

W tym badaniu klinicznym (TOPARP-A, Badanie inhibicji PARP w raku gruczołu krokowego) leczono mężczyzn z przerzutowym, opornym na kastrację rakiem prostaty za pomocą olaparibu, uzyskując świeże próbki z biopsji od wszystkich pacjentów w celu przeprowadzenia badań biomarkerów zarówno z linii germinalnej, jak i somatycznej. DNA, w tym sekwencjonowanie exome i transkryptomu, w celu wyjaśnienia ewentualnych…

Wady naprawy DNA i Olaparib w przerzutowym raku prostaty

2 miesiące ago

553 words

Rak prostaty jest chorobą heterogenną, ale obecne leczenie nie opiera się na stratyfikacji molekularnej. Postawiliśmy hipotezę, że przerzutowe, oporne na kastrację raki gruczołu krokowego z defektami naprawczymi DNA zareagują na hamowanie polimerazy (adenozyno-difosforanowe [ADP] -boboza) (PARP) za pomocą olaparibu. Metody Przeprowadziliśmy badanie fazy 2, w którym pacjenci z przerzutowym, opornym na kastrację rakiem prostaty byli…

Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej we wczesnym bezobjawowym zakażeniu HIV ad 9

2 miesiące ago

601 words

Chociaż konkretne wyniki różniły się w zależności od regionu geograficznego, korzyści z natychmiastowej terapii przeciwretrowirusowej były spójne. Gruźlica występowała częściej w Afryce, gdzie choroba nadal występuje endemicznie, podczas gdy choroby układu krążenia i nowotwory występowały częściej w krajach o wyższych dochodach. Korzyści z natychmiastowej terapii antyretrowirusowej w różnych regionach świata wskazują, że kontrolowanie replikacji wirusa…

Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej we wczesnym bezobjawowym zakażeniu HIV ad 8

2 miesiące ago

564 words

Korzystny efekt natychmiastowej terapii przeciwretrowirusowej był widoczny zarówno w przypadku poważnych zdarzeń związanych z AIDS, jak i poważnych zdarzeń niezwiązanych z AIDS, a także nie zaobserwowano zwiększonego wskaźnika działań niepożądanych związanych z tą strategią. Nie było dowodów na to, że korzystny efekt natychmiastowej terapii przeciwretrowirusowej różnił się zależnie od wieku, płci, rasy, regionu świata, liczby…

Wady naprawy DNA i Olaparib w przerzutowym raku prostaty czesc 4

2 miesiące ago

531 words

Analizy statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 13 (StataCorp), na migawce danych zebranych 24 kwietnia 2015 r., Zgodnie z wcześniejszym planem, kiedy wszyscy pacjenci przerwali leczenie lub otrzymali leczenie przez ponad 6 miesięcy. Dwustronny dokładny dwumianowy przedział ufności 95% obliczono dla wskaźnika odpowiedzi. Procentowe zmiany poziomów PSA i liczby krążących komórek nowotworowych przedstawiono…