Skip to content

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym cd

5 miesięcy ago

518 words

Pacjenci, których leczenie przerwano z powodów innych niż progresja choroby, oceniano pod kątem odpowiedzi co 3 miesiące. Względną intensywność dawki określono jako stosunek podawanej dawki do planowanej dawki. Jakość życia została oceniona w kwestionariuszu Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Kwestionariusza Jakości Życia Raka na początku badania w ciągu 2 tygodni przed randomizacją, a następnie co…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad

5 miesięcy ago

486 words

Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać leczenie z lub bez cetuksymabu. Randomizacja była przeprowadzana centralnie techniką minimalizacji z warstwowaniem według poziomu dehydrogenazy mleczanowej w surowicy (prawidłowy lub nieprawidłowy, zgodnie z wartościami granicznymi dla poszczególnych ośrodków), poprzedniej chemioterapii adiuwantowej (tak lub nie), liczby dotkniętych narządów (jeden lub więcej niż jeden) i…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym

5 miesięcy ago

511 words

Chemioterapia oparta na fluoropirymidynie oraz bewacizumab przeciw bebacizumabowi przeciw czynnikowi wzrostu naczyń śródbłonka (VEGF) jest standardowym leczeniem pierwszego rzutu w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego. Zbadaliśmy wpływ dodania cetuksymabu przeciw receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) do kombinacji kapecytabiny, oksaliplatyny i bewacizumabu w przypadku przerzutowego raka jelita grubego. Metody Losowo przydzielono 755 pacjentów z wcześniej nieleczonym…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad 7

5 miesięcy ago

430 words

Tymczasem wiele wysiłku poświęcono odpowiednio dzieciom, które są najbardziej narażone na ciężką chorobę RSV i które najbardziej potrzebują profilaktyki i zasobów opieki zdrowotnej.24,27-29 Jednak nasze badanie sugeruje, że od zakażenia RSV wśród wcześniej zdrowych dzieci narzuca większy ciężar niż wcześniej uznano, potrzeba rozwiązania tego problemu może być jeszcze większa. Cechy, które najczęściej wiązały się z…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad 6

5 miesięcy ago

35 words

Tylko młodszy wiek i wcześniactwo były niezależnie związane z chorobą RSV wymagającą hospitalizacji. W porównaniu z pacjentami nieobjętymi RSV, RSV-dodatni pacjenci ambulatoryjni i ambulatoryjni byli istotnie młodsi (P <0,001), ale nie częściej niż przedwcześnie, co wskazuje, że młody wiek nałożył większe ryzyko choroby RSV-pozytywnej niż na RSV- negatywna choroba. Dyskusja Nasze wyniki z trzech różnych…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad 5

5 miesięcy ago

201 words

Odsetek pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych z wirusem RSV i bez niego, z czynnikami potencjalnie kojarzonymi z ryzykiem zakażenia RSV i ciężkości choroby. Aby ocenić wpływ, jaki czynniki środowiskowe i czynniki gospodarza mogły mieć na ciężką chorobę, porównaliśmy wyniki dla pacjentów przyjmujących RSV z pacjentami z dodatnimi RSV-ambulatoryjnymi. Aby ocenić wpływ tych czynników na rozwój ostrego…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci czesc 4

5 miesięcy ago

217 words

Pacjenci z zakażeniem RSV byli istotnie bardziej prawdopodobne niż pacjenci, którzy nie mieli zakażenia RSV, że nie są białymi Latynami iw wieku 6 miesięcy. Hospitalizowani pacjenci Stawki zakażenia RSV Tabela 2. Tabela 2. Częstość hospitalizacji i ambulatoryjnego leczenia dzieci w wieku poniżej 5 lat z potwierdzoną infekcją wirusem układu oddechowego (RSV) na 1000 dzieci, w…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci cd

5 miesięcy ago

85 words

Opracowano trzy wielozmiennowe modele regresji logistycznej dla pacjentów hospitalizowanych z RSV w porównaniu z pacjentami ambulatoryjnymi z RSV, dla pacjentów hospitalizowanych z RSV w porównaniu do pacjentów hospitalizowanych z RSV oraz dla pacjentów z RSV-dodatnich w porównaniu z pacjentami z nieobecnymi RSV. Współzmiennymi kandydatami w każdym modelu były płeć, grupa wiekowa (od 0 do 5,…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad

5 miesięcy ago

296 words

Dzieci zapisano w ciągu 48 godzin od przyjęcia od niedzieli do czwartku. Nadzór ambulatoryjny prowadzono równolegle od listopada do kwietnia w Nashville i Rochester od 2002 do 2004 roku i podobnie w Cincinnati w sezonie 2003-2004. Pacjenci ambulatoryjni byli zapisywani w każdej placówce od jednej do czterech miejskich i podmiejskich praktyk pediatrycznych, lub 2 dni…