Skip to content

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie

4 miesiące ago

552 words

Po opublikowaniu raportu z 2002 r. Dotyczącego próby estrogenowej i progestynowej WHI (Women s Health Initiative) użycie hormonalnej terapii menopauzalnej w Stanach Zjednoczonych znacznie się zmniejszyło. Następnie zmniejszyła się zapadalność na raka piersi, co sugeruje związek przyczynowo-skutkowy między leczeniem hormonalnym a rakiem piersi. Przyczyna tego spadku pozostaje jednak kontrowersyjna. Metody Przeanalizowaliśmy wyniki randomizowanego badania klinicznego…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad 7

4 miesiące ago

608 words

Podobny wynik leczenia anty-EGFR zaobserwowano w badaniu Panacumumab Advanced Colorectal Cancer Evaluation (PACCE), 16,17, w którym wcześniej nieleczeni pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego zostali losowo przydzieleni do fluorouracylu, leukoworyny, bewacizumabu i irinotekanu lub oksaliplatyny, z lub bez panitumumabu, ludzkiego przeciwciała przeciw EGFR. Próba PACCE została przedwcześnie przerwana z powodu zmniejszonego czasu przeżycia bez progresji…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad 6

4 miesiące ago

99 words

Wyjściowa charakterystyka nie różniła się istotnie między pacjentami z EGFR-dodatnimi i EGFR-ujemnymi (dane nie przedstawione). Wśród pacjentów z EGFR-dodatnim mediana przeżycia bez progresji choroby wynosiła 12,2 miesiąca w grupie CB i 9,8 miesiąca w grupie CBC (p = 0,003). Nie zaobserwowaliśmy istotnej korelacji między stanem mutacji KRAS lub ekspresją EGFR a częstością występowania niepożądanych skutków…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad 5

4 miesiące ago

229 words

Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 20,3 miesiąca w grupie CB i 19,4 miesiąca w grupie CBC (P = 0,16) (Tabela 2 i Figura 1B). Ogółem 407 pacjentów zmarło, 193 w grupie CB i 214 w grupie CBC. Wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny po 60 dniach wynosił 1,9% w grupie CB i 2,7% w grupie CBC. Ogólny…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym cd

4 miesiące ago

518 words

Pacjenci, których leczenie przerwano z powodów innych niż progresja choroby, oceniano pod kątem odpowiedzi co 3 miesiące. Względną intensywność dawki określono jako stosunek podawanej dawki do planowanej dawki. Jakość życia została oceniona w kwestionariuszu Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Kwestionariusza Jakości Życia Raka na początku badania w ciągu 2 tygodni przed randomizacją, a następnie co…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad

4 miesiące ago

486 words

Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać leczenie z lub bez cetuksymabu. Randomizacja była przeprowadzana centralnie techniką minimalizacji z warstwowaniem według poziomu dehydrogenazy mleczanowej w surowicy (prawidłowy lub nieprawidłowy, zgodnie z wartościami granicznymi dla poszczególnych ośrodków), poprzedniej chemioterapii adiuwantowej (tak lub nie), liczby dotkniętych narządów (jeden lub więcej niż jeden) i…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym

4 miesiące ago

511 words

Chemioterapia oparta na fluoropirymidynie oraz bewacizumab przeciw bebacizumabowi przeciw czynnikowi wzrostu naczyń śródbłonka (VEGF) jest standardowym leczeniem pierwszego rzutu w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego. Zbadaliśmy wpływ dodania cetuksymabu przeciw receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) do kombinacji kapecytabiny, oksaliplatyny i bewacizumabu w przypadku przerzutowego raka jelita grubego. Metody Losowo przydzielono 755 pacjentów z wcześniej nieleczonym…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad 7

4 miesiące ago

430 words

Tymczasem wiele wysiłku poświęcono odpowiednio dzieciom, które są najbardziej narażone na ciężką chorobę RSV i które najbardziej potrzebują profilaktyki i zasobów opieki zdrowotnej.24,27-29 Jednak nasze badanie sugeruje, że od zakażenia RSV wśród wcześniej zdrowych dzieci narzuca większy ciężar niż wcześniej uznano, potrzeba rozwiązania tego problemu może być jeszcze większa. Cechy, które najczęściej wiązały się z…

Objaw infekcji wirusem oddechowym syncytialnym u małych dzieci ad 6

4 miesiące ago

35 words

Tylko młodszy wiek i wcześniactwo były niezależnie związane z chorobą RSV wymagającą hospitalizacji. W porównaniu z pacjentami nieobjętymi RSV, RSV-dodatni pacjenci ambulatoryjni i ambulatoryjni byli istotnie młodsi (P <0,001), ale nie częściej niż przedwcześnie, co wskazuje, że młody wiek nałożył większe ryzyko choroby RSV-pozytywnej niż na RSV- negatywna choroba. Dyskusja Nasze wyniki z trzech różnych…