Skip to content

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad 7

2 miesiące ago

608 words

Podobny wynik leczenia anty-EGFR zaobserwowano w badaniu Panacumumab Advanced Colorectal Cancer Evaluation (PACCE), 16,17, w którym wcześniej nieleczeni pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego zostali losowo przydzieleni do fluorouracylu, leukoworyny, bewacizumabu i irinotekanu lub oksaliplatyny, z lub bez panitumumabu, ludzkiego przeciwciała przeciw EGFR. Próba PACCE została przedwcześnie przerwana z powodu zmniejszonego czasu przeżycia bez progresji…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad 6

2 miesiące ago

99 words

Wyjściowa charakterystyka nie różniła się istotnie między pacjentami z EGFR-dodatnimi i EGFR-ujemnymi (dane nie przedstawione). Wśród pacjentów z EGFR-dodatnim mediana przeżycia bez progresji choroby wynosiła 12,2 miesiąca w grupie CB i 9,8 miesiąca w grupie CBC (p = 0,003). Nie zaobserwowaliśmy istotnej korelacji między stanem mutacji KRAS lub ekspresją EGFR a częstością występowania niepożądanych skutków…

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad 5

2 miesiące ago

229 words

Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 20,3 miesiąca w grupie CB i 19,4 miesiąca w grupie CBC (P = 0,16) (Tabela 2 i Figura 1B). Ogółem 407 pacjentów zmarło, 193 w grupie CB i 214 w grupie CBC. Wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny po 60 dniach wynosił 1,9% w grupie CB i 2,7% w grupie CBC. Ogólny…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad 6

2 miesiące ago

180 words

Między rokiem 2002 a 2004 współczynnik hazardu znacznie się zmniejszył (P = 0,004 dla trendu, dla różnicy nachylenia w dwóch przedziałach), ostatecznie osiągając wartość, która nie różniła się istotnie od 1,00. Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania raka piersi i sposoby jego wykrywania w badaniu obserwacyjnym w zależności od tego, czy uczestnicy stosowali terapię hormonalną.…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad 5

2 miesiące ago

203 words

Współczynnik ryzyka związanego z przyleganiem podczas interwencji wynosił 1,62 (95% CI, 1,10 do 2,39) w porównaniu ze współczynnikiem ryzyka po interwencji 1,26 (95% CI, 0,73 do 2,20). Tabela 2. Tabela 2. Częstość zachorowań na raka piersi w ujęciu rok do roku oraz sposoby wykrywania przed i po interwencji zakończonej, zgodnie z grupą badawczą. Zanotowana częstość…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie czesc 4

2 miesiące ago

414 words

Obliczono liniowe, zmienne w czasie współczynniki ryzyka, stosując te same korekty modelu regresyjnego, jak te wymienione powyżej, dla okresów interwencji i okresów postinterwencyjnych, i testowano równość nachyleń między dwoma liniowymi oszacowaniami. Zmieniające się w czasie wagi, odwrotnie proporcjonalne do szacowanego prawdopodobieństwa braku zmiany statusu w odniesieniu do stosowania estrogenu i progestyny, zastosowano w celu utrzymania…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie cd

2 miesiące ago

318 words

W badaniu obserwacyjnym wykorzystanie mammografii nie zostało zdefiniowane w protokole. Decyzje dotyczące procedur diagnostycznych raka piersi podejmowali lekarze środowiskowi. Zalecenia dotyczące wykonywania biopsji piersi opierały się na wynikach badań klinicznych. Faza interwencji w badaniu została zakończona, gdy wykryto nadmierne ryzyko netto skojarzonej terapii hormonalnej.1 Wszyscy uczestnicy zostali poinstruowani, aby natychmiast przestali brać tabletki badane (aktywne…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad

2 miesiące ago

493 words

Dodatkowymi kryteriami kwalifikowalności były brak historii inwazyjnego raka piersi lub histerektomii oraz wyjściowy mammografia i kliniczne badanie piersi bez sugestii raka piersi. Kobiety stosujące hormonalną terapię menopauzalną kwalifikowały się po 3-miesięcznym okresie wymywania. Osobnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania dziennej dawki sprzężonych koni estrogenów (0,625 mg) z octanem medroksyprogesteronu (2,5 mg) (Prempro, Wyeth-Ayerst Pharmaceuticals) lub…

Rak piersi po użyciu estrogenu i progestyny u kobiet po menopauzie ad 7

2 miesiące ago

550 words

W badaniu obserwacyjnym częstość występowania raka piersi była początkowo około dwukrotnie wyższa u kobiet, które stosowały hormony niż u tych, które ich nie stosowały, co prawdopodobnie odzwierciedlało dłuższy czas ekspozycji na hormony w tym badaniu niż w badaniu klinicznym. 22,23 Niemniej jednak częstość występowania zmniejszyła się równolegle z redukcją stosowania estrogenu i progestyny z roku…