Skip to content

CDX2 jako prognostyczny biomarker w stadium II i III etapie raka okrężnicy ad 9

7 miesięcy ago

410 words

Zebraliśmy dużą bazę danych eksperymentów z próbami ekspresji genów z udziałem ludzkich nowotworów jelita grubego i szukaliśmy genów o zróżnicowanej ekspresji, zdefiniowanych przez relację typu Boolean w odniesieniu do dobrze ugruntowanego markera różnicowania w populacji pacjentów. Koncepcja tego podejścia polegała na tym, że geny związane z procesami różnicowania (np. Czynniki transkrypcyjne zaangażowane w regulację samoodnawiania…

CDX2 jako prognostyczny biomarker w stadium II i III etapie raka okrężnicy ad 8

7 miesięcy ago

277 words

Szczegółowy opis wszystkich zestawów danych pacjenta wykorzystanych w tym eksperymencie przedstawiono na rys. S6 i rysunkach S11, S12 i S13 w dodatkowym dodatku 1. Związek między ekspresją CDX2 a korzyścią z chemioterapii adiuwantowej. Związek pomiędzy ekspresją CDX2 a korzyścią z chemioterapii adiuwantowej oceniano w zbiorczej bazie danych 669 pacjentów z chorobą w stadium II (Panel…

CDX2 jako prognostyczny biomarker w stadium II i III etapie raka okrężnicy ad 7

7 miesięcy ago

265 words

Jednak guzy ujemne pod względem CDX2 były związane z niższym odsetkiem przeżycia niezależnie od ich niskiego lub pośredniego stopnia złośliwości (G1 lub G2) lub wysokiego (G3 lub G4) – wynik zgodny z wynikami analizy wieloczynnikowej (ryc. Rys. S17 w Uzupełniającym dodatku 1). Ekspresja i przeżycie CDX2 wśród pacjentów z chorobą II stadium Rysunek 4. Rycina…

Wewnatrzustna prezentacja polipa przeciwrodzajowego

7 miesięcy ago

299 words

17-letni chłopiec zgłosił się do oceny przypadkowo zauważonej masy gardłowej. Nie miał niedrożności nosa, wycieku z nosa ani epistaksji. Badanie wewnątrzustne wykazało miękką, półprzezroczystą, okrągłą masę zajmującą lewy obszar gardła. Rhinoskopia i tomografia komputerowa zatok ujawniły antrochoanalny polip pochodzący z lewej zatoki szczękowej (Panel B, gwiazdka), rozciągający się przez dodatkowe ujście do środkowego przewodu, a…

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 6

7 miesięcy ago

558 words

W pierwotnej analizie według protokołu 31% (95% CI, 14 do 56) okultystycznych raków zostało pominiętych w ramach ograniczonej strategii badań przesiewowych, podczas gdy 24% (95% CI, 10 do 47) pominięto w strategii ograniczonego badania przesiewowego plus CT (P = 0,71). W analizie wyników wtórnych nie było istotnej różnicy między grupami w średnim czasie do rozpoznania…

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad 5

7 miesięcy ago

493 words

Charakterystyka wyjściowa populacji objętej celem badania W ciągu okresu od października 2008 r. Do kwietnia 2014 r. W odniesieniu do kwalifikowalności poddano ocenie 3186 pacjentów, z których 862 poddano randomizacji. Ośmiu pacjentów uznano za niekwalifikujących się po randomizacji, nie poddawano próbnym interwencjom i nie obserwowano ich później. Dlatego 854 pacjentów zostało włączonych do analizy zamiar-test…

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4

7 miesięcy ago

478 words

Pomiary wtórne obejmowały całkowitą liczbę zdiagnozowanych nowotworów okultystycznych oraz całkowitą liczbę wczesnych nowotworów (T1-2, N0, M0 zgodnie z klasyfikacją nowotworów-węzłów chłonnych w przerzutach TNM) rozpoznaną za pomocą raka okultystycznego badania przesiewowe i podczas kolejnej rocznej obserwacji, 1-letniej śmiertelności związanej z rakiem, 1-letniej ogólnej śmiertelności i czasu na rozpoznanie raka. Częstotliwość występowania nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej…

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej cd

7 miesięcy ago

500 words

Randomizacja została przeprowadzona w blokach permutowanych złożonych z dwóch lub czterech warstw w zależności od kategorii ośrodka i wieku (<50 lub> 50 lat), ponieważ starsi pacjenci są bardziej narażeni na rozpoznanie raka okultystycznego. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do strategii przesiewowej w ciągu 21 dni po otrzymaniu diagnozy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, z wykorzystaniem centralnego opartego na…

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej ad

7 miesięcy ago

532 words

Jednak ze względu na niedostatek danych w tym kontekście istnieje duże zróżnicowanie w praktyce. Podczas gdy niektóre badania sugerują, że ograniczona strategia badań przesiewowych w kierunku okultystycznego raka – w tym badanie historii, badanie fizykalne, rutynowe badania krwi i radiografia klatki piersiowej – jest wystarczająca do wykrycia większości okultystycznych nowotworów, inne badania sugerują, że bardziej…

Utrata wagi i stan zdrowia 3 lata po operacji bariatrycznej u nastolatków czesc 4

7 miesięcy ago

49 words

I słupki w obu panelach reprezentują 95% przedziały ufności. Po 3 latach średnia redukcja masy wśród wszystkich uczestników wyniosła 41 kg, przy niewielkim wzroście wysokości (Tabela 1). Średni procent utraty wagi wynosił 27% (95% przedział ufności [CI], 25 do 29) w całej kohorcie: 28% (95% CI, 25 do 30; P <0,001) w grupie, u której…