Skip to content

Tag: nfz białystok sanatorium

Schorzenie trwa zwykle okolo tygodnia

6 miesięcy ago

165 words

Schorzenie trwa zwykle około tygodnia, ale może przejść w stan przewlekły. powikłania: a) wczesne powikłania: ostre zapalenie ucha środkowego, ropień pozagardłowy; krup rzekomy, zapalenie płuc; b) późniejsze powikłania: przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych, przewlekły przerost migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych. Zapalenie migdałków Plaut-Vincenta (Tonsillitis Plaut-Vincenti) Tę wrzodziejącą postać zapalenia migdałka podniebiennego wywołują Bacillus (usljormis et spirochaeta…

Wielkosc guza nie jest miara wskazan czy przeciwwskazan operacyjnych

7 miesięcy ago

114 words

Wielkość guza nie jest miarą wskazań czy przeciwwskazań operacyjnych. Guz duży jest niekiedy dobrze odgraniczony i otorbiony, natomiast guz mały może szybko przerastać torebkę i wrastać w otoczenie. w przypadkach guzów, które mają skłonność do silnych krwawień, operacja może być wskazana pomimo przerzutów pod warunkiem, że istnieje techniczna możliwość usunięcia guza. W takich przypadkach operacja…

CDX2 jako prognostyczny biomarker w stadium II i III etapie raka okrężnicy ad 7

7 miesięcy ago

265 words

Jednak guzy ujemne pod względem CDX2 były związane z niższym odsetkiem przeżycia niezależnie od ich niskiego lub pośredniego stopnia złośliwości (G1 lub G2) lub wysokiego (G3 lub G4) – wynik zgodny z wynikami analizy wieloczynnikowej (ryc. Rys. S17 w Uzupełniającym dodatku 1). Ekspresja i przeżycie CDX2 wśród pacjentów z chorobą II stadium Rysunek 4. Rycina…

Wewnatrzustna prezentacja polipa przeciwrodzajowego

7 miesięcy ago

299 words

17-letni chłopiec zgłosił się do oceny przypadkowo zauważonej masy gardłowej. Nie miał niedrożności nosa, wycieku z nosa ani epistaksji. Badanie wewnątrzustne wykazało miękką, półprzezroczystą, okrągłą masę zajmującą lewy obszar gardła. Rhinoskopia i tomografia komputerowa zatok ujawniły antrochoanalny polip pochodzący z lewej zatoki szczękowej (Panel B, gwiazdka), rozciągający się przez dodatkowe ujście do środkowego przewodu, a…

Badania przesiewowe na obecność okultystycznego raka w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czesc 4

7 miesięcy ago

478 words

Pomiary wtórne obejmowały całkowitą liczbę zdiagnozowanych nowotworów okultystycznych oraz całkowitą liczbę wczesnych nowotworów (T1-2, N0, M0 zgodnie z klasyfikacją nowotworów-węzłów chłonnych w przerzutach TNM) rozpoznaną za pomocą raka okultystycznego badania przesiewowe i podczas kolejnej rocznej obserwacji, 1-letniej śmiertelności związanej z rakiem, 1-letniej ogólnej śmiertelności i czasu na rozpoznanie raka. Częstotliwość występowania nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej…

Utrata wagi i stan zdrowia 3 lata po operacji bariatrycznej u nastolatków cd

7 miesięcy ago

498 words

Obliczono wartości średnich najmniejszych kwadratów i wygenerowano 95% przedziały ufności. Modele te zajęły się brakującymi wartościami danych za pomocą metody największej wiarygodności, przy założeniu braku danych losowych. W celu oceny tego założenia przeprowadzono analizy wrażliwości. Korzystając z interpolacji liniowej, wygenerowaliśmy wartości masy ciała z wartości z poprzednich i kolejnych wizyt. W przypadku brakujących wag podczas…

Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej we wczesnym bezobjawowym zakażeniu HIV ad

7 miesięcy ago

553 words

Jednak we wcześniejszych dużych, randomizowanych badaniach ciągłe stosowanie terapii przeciwretrowirusowej w porównaniu z terapią z przerwami zmniejszyło te ryzyko.17,18 Biorąc pod uwagę niewielkie bezwzględne ryzyko wystąpienia AIDS u pacjentów z wysoką liczbą limfocytów CD4 +, ważne jest ustalenie, czy jest bezpieczne i korzystne rozpoczęcie leczenia przeciwretrowirusowego u pacjentów bezobjawowych, u których liczba komórek CD4 +…

Utrata wagi i stan zdrowia 3 lata po operacji bariatrycznej u nastolatków ad 7

7 miesięcy ago

276 words

Ograniczenia naszych badań obejmują niewielki rozmiar niektórych ważnych subpopulacji, takich jak pacjenci z cukrzycą. Ponadto obserwacyjny charakter badania wprowadza heterogeniczność do zbioru danych, w tym niezmierzone zmienne towarzyszące i nierównowagę w rasie, płci i statusie społeczno-ekonomicznym. Bez grupy kontrolnej nieoperowanej chirurgicznie trudno jest zrewidować pooperacyjne zmiany masy ciała i stanu zdrowia, ponieważ leczenie behawioralne może…