Skip to content

Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad 5

3 miesiące ago

229 words

Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 20,3 miesiąca w grupie CB i 19,4 miesiąca w grupie CBC (P = 0,16) (Tabela 2 i Figura 1B). Ogółem 407 pacjentów zmarło, 193 w grupie CB i 214 w grupie CBC. Wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny po 60 dniach wynosił 1,9% w grupie CB i 2,7% w grupie CBC. Ogólny odsetek odpowiedzi u 649 pacjentów, u których oceniano, wynosił 50,0% w grupie CB i 52,7% w grupie CBC (p = 0,49). Kontrolę choroby obserwowano u 94,0% pacjentów w grupie CB i 94,6% osób w grupie CBC (p = 0,72). Analizy podgrup
Tabela 3. Tabela 3. Związek statusu mutacji genu KRAS z przetrwaniem bez progresji, przeżywalnością ogólną i szybkości odpowiedzi. Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan-Meier z przeżycia bez progresji według stanu mutacji KRAS i niekorzystnych skutków skórnych związanych z cetuksymabem. Wśród pacjentów w grupie otrzymującej kapecytabinę, oksaliplatynę i bewacizumab plus cetuksymab (CBC) mediana czasu przeżycia wolnego od progresji była istotnie zmniejszona, gdy ich nowotwór nosił mutację KRAS (8,1 vs. 10,5 miesięcy, P = 0,04) (panel A). Wśród pacjentów z nowotworem zmutowanym-KRAS mediana przeżycia wolnego od progresji była istotnie zmniejszona w grupie CBC w porównaniu z grupą otrzymującą kapecytabinę, oksaliplatynę i bewacizumab (CB) (8,1 vs 12,5 miesiąca, P = 0,003). W grupie CBC mediana czasu przeżycia bez progresji choroby u leczonych pacjentów z oceną 0 lub 1, leczonych pacjentów ze stopniem 2 i leczonych pacjentów z niekorzystnymi efektami skórnymi związanego z cetuksymem stopnia 3. wynosiła odpowiednio 7,8, 10,2 i 11,4 miesiąca. (P <0,001) (panel B). Różnica między pacjentami z negatywnymi skutkami skórnymi stopnia 3 w grupie CBC i pacjentami z grupy CB nie była istotna statystycznie (P = 0,72).
Status mutacji genu KRAS oceniano w 528 nowotworach (tabela 3). Wykluczono osiem próbek z powodu niezgodności wyników dwóch metod badań. Mutację aktywującą KRAS wykryto w 206 nowotworach (39,6%): 108 od pacjentów w grupie CB i 98 od pacjentów w grupie CBC. Wyjściowa charakterystyka była dobrze zrównoważona pomiędzy pacjentami z guzami typu dzikiego-KRAS i tymi z nowotworem zmutowanym-KRAS (dane nie przedstawione). Pacjenci leczeni cetuksymabem z guzami zmutowanymi-KRAS mieli znacząco krótszy czas przeżycia bez progresji niż pacjenci leczeni cetuksymabem z guzami typu dzikiego-KRAS (8,1 vs. 10,5 miesięcy, P = 0,04) (Figura 2A). W porównaniu z pacjentami ze zmutowanymi guzami KRAS w grupie CB, pacjenci leczeni cetuksymabem z guzami zmutowanymi-KRAS mieli znacząco krótsze przeżycie wolne od progresji (8,1 vs 12,5 miesiąca, P = 0,003) i całkowite przeżycie (17,2 vs 24,9 miesiąca , P = 0,03). Wśród pacjentów z guzami typu dzikiego-KRAS nie było istotnej różnicy w przeżywalności bez progresji między dwiema grupami terapeutycznymi. Wśród pacjentów leczonych cetuksymabem wskaźnik odpowiedzi był istotnie niższy u osób z mutacjami KRAS niż u osób z guzami typu dzikiego-KRAS (45,9% w porównaniu z 61,4%, P = 0,03), natomiast nie zaobserwowano znaczącej różnicy w grupie CB (59,2% w porównaniu z 50,0%, P = 0,16).
EGFR oceniano w 496 guzach, z których 315 (63,5%) było pozytywnych
[patrz też: ginekolog po angielsku, gitary elektryczne allegro, cetuksymab ]

0 thoughts on “Chemioterapia, bewacizumab i cetuksymab w przerzutowym raku okrężniczo-odbytniczym ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: cetuksymab ginekolog po angielsku gitary elektryczne allegro