Skip to content

Mutacje w SYNGAP1 w autosomalnym niedoręcznym niedorozwoju umysłowym ad

3 miesiące ago

503 words

Najpierw skupiliśmy się na SYNGAP1 ze względu na jego udział w szlakach regulowanych przez receptory NMDA i ze względu na dysfunkcję poznawczą obserwowaną u myszy, które mają heterozygotyczną mutację w Syngap1. W niniejszym raporcie opisujemy wyniki analizy sekwencji SYNGAP1 i identyfikujemy trzy mutacje ścinające białka de novo u 3 z 94 pacjentów z niedorozwojowym upośledzeniem umysłowym. Opis przypadku
Pacjenci i osoby kontrolne
Zrekrutowaliśmy grupę 45 pacjentów płci męskiej i 49 pacjentek ze sporadycznym niedotlenczym upośledzeniem umysłowym, w tym 63 francuskich Kanadyjczyków, 6 białek europejskich, 9 białek spoza Europy, 2 Amerykanów południowoamerykańskich, 6 niewinnych i 8 pacjentów o mieszanym pochodzeniu rasowym lub etnicznym. Użyliśmy serii otwartych pytań, aby określić rasę lub pochodzenie etniczne, pytając rodziców pacjentów o pochodzenie każdego z ich rodziców. Diagnozę upośledzenia umysłowego przeprowadzono na podstawie klinicznej z zastosowaniem standardowych testów rozwojowych lub IQ.
Wszyscy pacjenci byli badani przez co najmniej jednego doświadczonego genetyka klinicznego, który wykluczył obecność określonych cech dysmorficznych. W przypadku wszystkich pacjentów masy urodzeniowe i historia rozwoju pourodzeniowego mieściły się w normalnym zakresie, a obwód głowy był normalny po urodzeniu. Upośledzenie umysłowe było niewyjaśnione u tych pacjentów pomimo standardowych badań, w tym kariotypowania, subtelomerycznej fluorescencyjnej analizy hybrydyzacji in situ lub porównawczych regionów nakierowanych na hybrydyzację genomu związanych ze znanymi zespołami, testów molekularnych dla powszechnej mutacji ekspansji w FMR1 i tomografii komputerowej lub obrazowania metodą rezonansu magnetycznego mózg.
Przeanalizowaliśmy również trzy serie innych przedmiotów, w tym 142 osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu niepoddające się zaburzeniom autystycznym, 143 osoby ze schizofrenią i 190 zdrowych osób z grupy kontrolnej, które pasowały do rodowego pochodzenia. Tematy we wszystkich trzech seriach były głównie pochodzenia francusko-kanadyjskiego lub europejskiego (szczegółowe informacje na temat definicji przypadków można znaleźć w Dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Próbki krwi pobrano od wszystkich osób i od każdego z rodziców, po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody i zgody komisji etyki w każdej instytucji.
Genomowy DNA ekstrahowano z próbek krwi przy użyciu zestawu Puregene DNA (Gentra Systems). Testy na ojcostwo i macierzyństwo u każdego pacjenta zostały potwierdzone za pomocą sześciu wysoce informacyjnych, niepołączonych markerów mikrosatelitarnych (D2S1327, D3S1043, D4S3351, D6S1043, D8S1179 i D10S677).
Badania genetyczne, analizy walidacyjne i bioinformatyka
Zamplifikowano regiony kodujące w SYNGAP1 (numer kompilacji National Center for Biotechnology Information, 36.1) i ich intronowe regiony flankujące, stosując test PCR-PCR z genomowym DNA, a następnie zsekwencjonowano otrzymane produkty. Startery PCR skierowane na 19 egzonów SYNGAP1 zaprojektowano przy użyciu Exon-Primer z University of California, Santa Cruz, Genome Browser (Tabela w dodatkowym dodatku). Testy PCR przeprowadzono na 384-studzienkowych płytkach z użyciem 5 ng genomowego DNA, zgodnie ze standardowymi procedurami. Produkty PCR zostały zsekwencjonowane na Uniwersytecie McGill i Genome Quebec Innovation Center w Montrealu (www.genomequebecplatforms.com/mcgill) na analizatorze DNA 3730XL
[podobne: przychodnia mikołów okrzei, leki na sen na recepte wykaz, seven heven allegro ]

0 thoughts on “Mutacje w SYNGAP1 w autosomalnym niedoręcznym niedorozwoju umysłowym ad”

Powiązane tematy z artykułem: leki na sen na recepte wykaz przychodnia mikołów okrzei seven heven allegro