Skip to content

Mutacje w SYNGAP1 w autosomalnym niedoręcznym niedorozwoju umysłowym czesc 4

3 miesiące ago

502 words

W szczególności ocena Pacjenta 3 z Harmonogramem Obserwacji Autyzmu była ujemna. Ocena okulistyczna wykazała obecność zeza u Pacjenta 1. Dwóch pacjentów miało łagodny epilepsję. Pacjent miał krótkie, uogólnione napady toniczno-kloniczne i był wolny od napadów podczas przyjmowania topiramatu, podczas gdy pacjent 2 miał kilka napadów mioklonicznych i nieobecnych, które były dobrze kontrolowane z walproinianem. U obu pacjentów elektroencefalografia ujawniła skoki biocypium podczas przerywanej stymulacji światłem. Przewiduje się, że mutacja K138X będzie skutkowała skróconym białkiem SYNGAP1, które nie ma domeny RASGAP (która aktywuje GTPazy ras) oprócz innych domen funkcjonalnych (Figura 1) .1,1,17 Przewiduje się, że mutacje R579X i c.2438delT będą ucinać SYNGAP1 w środkowy i zaraz po domenie RASGAP. Te trzy mutacje występują powyżej 3 końca genu (kodującego C-końcową część białka), który można alternatywnie splicować. Ten proces składania wytwarza jedną z co najmniej trzech możliwych izoform, które różnie wiążą się z innymi składnikami kompleksu receptora NMDA, takimi jak PSD95 i DLG3 (poprzez motyw wiążący PDZ, QTRV, w izoformie 2) lub CamKII (poprzez GAAPGPPRHG w Izoforma 3) .1,1,18 Znaczenie motywu QTRV uwydatnia obserwacja, że jego delecja osłabia zdolność SYNGAP1 do regulowania tworzenia dendrytów i kręgosłupa.19
Upośledzenie umysłowe i zaburzenia ze spektrum autyzmu mają tendencję do współbieżności. Ze względu na fenotypowe pokrywanie się tych stanów, sekwencjonowaliśmy SYNGAP1 w serii 142 pacjentów ze sporadycznymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponieważ SYNGAP1 oddziałuje z receptorem NMDA, który jest uważany za zaangażowany w schizofrenię, 20 również zsekwencjonowaliśmy SYNGAP1 w serii 143 pacjentów ze schizofrenią. Nie obserwowaliśmy żadnych mutacji de novo, splicingu lub skracania w tych seriach badanych (Tabela 1). Liczba mutacji de novo w sekwencji kodującej SYNGAP1 u pacjentów z niedorozwojowym upośledzeniem umysłowym była istotnie wyższa niż w pozostałych testowanych seriach składających się z pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub schizofrenią i osobami kontrolnymi (P = 0,004 według dokładnego testu Fishera ). Oprócz powszechnego wariantu I1115T, znaleziono trzy unikalne heterozygotyczne warianty missense u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (P1238L) i schizofrenią (T1310M i T790N) (Tabela 1). Te warianty nie występują w domenach funkcjonalnych SYNGAP1, jest mało prawdopodobne, aby były chorobotwórcze, ponieważ zostały przeniesione z nieobjętego nimi rodzica, i przewiduje się, że nie mają wpływu na funkcję białka (według kilku programów analizujących podstawienia aminokwasów) (Tabela 2 w Dodatek dodatkowy).
Analiza statystyczna
Użyliśmy dokładnego testu Fishera do porównania częstości mutacji de novo w sekwencji kodującej SYNGAP1 w próbkach od 94 pacjentów z niedorozwojowym upośledzeniem umysłowym (188 chromosomów) w porównaniu z próbkami od 475 pacjentów w pozostałych trzech seriach w badaniu (950 chromosomów). ). Porównanie to przeprowadzono za pomocą programu 2BY2 (wersja 1.50 autorstwa Jurg Ott).
Dyskusja
Zidentyfikowaliśmy mutacje de novo z obciętymi białkami w autosomalnym genie SYNGAP1 u około 3% pacjentów z niedorozwojem umysłowym
[więcej w: okulista na nfz wrocław, forskolina skutki uboczne, osteoliza ]

0 thoughts on “Mutacje w SYNGAP1 w autosomalnym niedoręcznym niedorozwoju umysłowym czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: forskolina skutki uboczne okulista na nfz wrocław osteoliza