Skip to content

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 ze względu na mozaikę linii germinalnej u klinicznie normalnego ojca

3 miesiące ago

493 words

Nerwiakowłókniakowatość typu lub choroba von Recklinghausena jest jednym z najczęstszych autosomalnych zaburzeń dominujących, z częstością około na 3500. Głównymi klinicznymi cechami tej choroby są plamy kawy typu cafe au lait , skórne neurofibromy i hamartomy tej tęczówki ( Guzki Lisch). Może wystąpić kilka powikłań, w tym nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, skolioza, nerw twarzowłóknisty, trudności w uczeniu się i epilepsja1,2. Gen neurofibromatozy typu (gen NF1), znajdujący się na chromosomie 17, wyizolowano3-5 i stwierdzono, że koduje on sekwencję aminokwasową (neurofibrominę) homologiczną do katalitycznego regionu ssaczej trifosfatoksyny guanozyny6,7. Dane dotyczące mutacji NF1 w nowotworach pacjentów z neurofibromatozą typu i innych typów nowotworów potwierdzają pogląd, że NF1 jest genem supresorowym guza8,9. Neurofibromatoza typu ma wiele interesujących cech genetycznych. Prawie każdy, kto dziedziczy gen NF1, ma kliniczne cechy choroby w wieku pięciu lat. Pomimo tak wysokiej penetracji genu NF1, kliniczna ekspresja choroby jest zmienna, nawet u członków tej samej rodziny10. Wskaźnik mutacji genu NF1 (1 × 10-4) jest jednym z najwyższych w ludzkim genomie; około 50 procent przypadków nerwiakowłókniaka typu spowodowane jest nowymi mutacjami11,12. Czynniki, które mogą przyczynić się do wysokiej częstości występowania nowych przypadków nerwiakowłókniaka typu to duży rozmiar genu (około 350 kb), nierówna wymiana materiału genetycznego między homologicznymi chromosomami podczas mejozy i sekwencje w genie, które są wysoce podatne na mutacja. Co ciekawe, większość sporadycznych mutacji w nerwiakowłókniakowatości typu powstaje w dziedzicznie odziedziczonych allelach13.
W raporcie tym opisujemy rodzinę, w której nerwiakowłókniakowatość typu wystąpiła u dwojga rodzeństwa z rodzicami nieobrzezonymi klinicznie. Możliwe były trzy wyjaśnienia dla tej niezwykłej historii rodziny: niedyspozycja choroby u jednego z rodziców, mozaikowatość linii płciowej u jednego z rodziców lub dwa niezależne zdarzenia związane z mutacją. Obecność mutacji DNA ze spermy (lub prawdopodobnie komórek jajowych) niechronionego klinicznie rodzica powinna dostarczyć dowodów mozaikowatości linii płciowej. Analiza molekularna genu NF1 w tej rodzinie wykazała mozaikowatość linii płciowej u ojca dwojga rodzeństwa z neurofibromatozą typu 1. Stwierdzenie, że około 10 procent plemników ojca miało mutację NF1 potwierdza hipotezę, że większość mutacji linii zarodkowych występuje w komórkach prekursorowych gamet. Mozaika męskiej linii płciowej mogłaby również wyjaśnić przewagę alleli pochodzących od strony paternowej w sporadycznych przypadkach neurofibromatozy typu 1.
Metody
Pacjenci
Rycina 1. Rycina 1. Brak występowania alleli ojcowskich dla markera IVS38GT53.0 genu NF1 u dwóch rodzeństwa z neurofibromatozą typu 1. Panel A jest rodowodem z rodziny badań pokazującym segregację haplotypów dla IVS27AAAT2.1, IVS27AC33.1, i markery mikrosatelitarne IVS38GT53.0. Stałe symbole wskazują na potomstwo z neurofibromatozą typu 1. Allele mikrosatelitarne znalezione w każdym z członków rodziny są wskazane poniżej symboli w rodowodzie; pionowe pręty oddzielają kombinacje alleli (haplotypów) odpowiadających dwóm genom NF1 każdej osoby
[patrz też: proste przepisy kulinarne, kolejka skierowań do sanatorium, kto może być dawcą szpiku ]

0 thoughts on “Nerwiakowłókniakowatość typu 1 ze względu na mozaikę linii germinalnej u klinicznie normalnego ojca”

  1. Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: kolejka skierowań do sanatorium kto może być dawcą szpiku proste przepisy kulinarne