Skip to content

Wady naprawy DNA i Olaparib w przerzutowym raku prostaty cd

3 miesiące ago

488 words

Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały przeżycie wolne od progresji radiologicznej (zdefiniowane jako czas do pierwszego dowodu dwóch nowych zmian na skanie kości plus dwie dodatkowe zmiany w skanie potwierdzającym, zgodnie z kryteriami PCWG2, progresja według RECIST, wersja 1.1; śmierć), przeżycie wolne od progresji, przeżycie całkowite, czas do progresji PSA (25% wzrost poziomu PSA), odsetek pacjentów z konwersją liczby krążących komórek nowotworowych i bezpieczeństwo olaparybu i zdarzeń niepożądanych. Oceny
Oceny choroby przeprowadzane na początku badania i co 12 tygodni obejmowały obliczeniowe badania tomograficzne (CT) lub obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) i skanowanie kości całego ciała, pomiary PSA i liczby krążących komórek nowotworowych. Dodatkowe krążące liczby komórek nowotworowych przeprowadzono po 1, 2, 4 i 8 tygodniach leczenia. Oceny radiologiczne były przedmiotem retrospektywnej, centralnej oceny przeprowadzonej przez radiologów, którzy nie byli świadomi wyników leczenia. Bezpieczeństwo oceniono na podstawie monitorowania zdarzeń niepożądanych, ocenianych zgodnie ze Wspólnymi Kryteriami Terminologicznymi dla Zdarzenia Niekorzystnego (CTCAE), wersja 4.0 (patrz Dodatek Uzupełniający). Próbki z biopsji określonych w protokole otrzymano od wszystkich pacjentów podczas badań przesiewowych iw pierwszych 4 tygodniach leczenia.
Badania biomarkerów
Wszystkie badania biomarkerów zostały zaplanowane prospektywnie. Przeprowadzono sekwencjonowanie całego ciała i badania transkryptomu na DNA ze świeżo zamrożonych próbek z biopsji guza uzyskanych przed leczeniem; sekwencjonowanie całego e-genu w linii płciowej przeprowadzono na DNA z próbek śliny. Badania te przeprowadzono na Uniwersytecie w Michigan, jak opisano wcześniej. [03] Ukierunkowane badania sekwencjonowania następnej generacji przeprowadzono w Instytucie Badań nad Rakiem 18,19; biblioteki skonstruowano przy użyciu panelu GeneRead DNAseq (Qiagen) i uruchomiono na sekwenatorze MiSeq (Illumina). Dane z numerami kopii sprawdzono za pomocą testu kropelkowej reakcji na łańcuchową reakcję polimerazy (PCR) za pomocą systemu QX100 Droplet Digital PCR (Bio-Rad) .19 Liczbę krążków nowotworowych wykonano przy użyciu CellSearch ( Janssen Diagnostics) .20 W celu skorelowania wyników sekwencjonowania nowej generacji z odpowiedzią na leczenie, pacjenci zostali sklasyfikowani jako dodatni lub ujemny pod względem defektów genomowych w genach naprawy DNA. Pacjent został uznany za biomarker-pozytywny, jeśli zidentyfikowano homozygotyczną delecję lub szkodliwą mutację w genie, o którym doniesiono, że bierze udział w naprawie uszkodzenia DNA lub wrażliwości na hamowanie PARP.21-23 PTEN i ekspresja białka ERG została określona za pomocą metody immunohistochemicznej assessment24 (szczegółowe informacje zawiera Dodatek Uzupełniający).
Analiza statystyczna
Kohorcie 45 pacjentów zaplanowano dla TOPARP-A, który miał dwustopniową fazę 2 (30 pacjentów na etapie i 15 na etapie 2), z odsetkiem odpowiedzi 5% lub mniej dla hipotezy zerowej i współczynnik odpowiedzi wyższy niż 20% dla alternatywnej hipotezy (na poziomie alfa 0,02 i poziomie beta 0,10). Analizy bezpieczeństwa miały charakter opisowy i obejmowały wszystkich pacjentów otrzymujących co najmniej jedną dawkę olaparybu. Analizy punktów końcowych odpowiedzi obejmowały wszystkich pacjentów, u których można było ocenić odpowiedź, przy czym przeprowadzono korelacyjne analizy odpowiedzi biomarkerów u wszystkich takich pacjentów
[hasła pokrewne: proste przepisy kulinarne, kolejka skierowań do sanatorium, gitary elektryczne allegro ]

0 thoughts on “Wady naprawy DNA i Olaparib w przerzutowym raku prostaty cd”

Powiązane tematy z artykułem: gitary elektryczne allegro kolejka skierowań do sanatorium proste przepisy kulinarne